Service Category: Usługi

Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej (SI)

Integracja sensoryczna jest procesem odbierania, łączenia i organizowania informacji sensorycznych z różnych zarządów zmysłów w mózgu. Jest to kluczowe dla naszych umiejętności poznawczych i zachowania tj. Koordynacji ruchowej, uwagi, percepcji, orientacji przestrzennej, przetwarzania językowego i relacji społecznych.

Terapia SI skupia się na:

Propozycja ta skierowana jest do dzieci:

DIAGNOZĘ i TERAPIĘ LOGOPEDYCZNĄ / NEUROLOGOPEDYCZNĄ

Terapia logopedyczna ma na celu wspieranie całego procesu porozumiewania się z innymi.
Podczas ćwiczeń skupiamy się na rozszerzaniu repertuaru zachowań werbalnych i niewerbalnych,
w szczególności u dzieci i młodzieży z:

img-02
img-01

DIAGNOZĘ i TERAPIĘ PEDAGOGICZNĄ -> zajęcia z pedagogiem specjalnym /
surdopedagogiem

Zajęcia rozwijające funkcje poznawcze ( m.in pamięć / koncentrację uwagi ), koordynację i percepcję zmysłową. Celem ćwiczeń zniwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych oraz rozwijanie mocnych stron dziecka.
Propozycja ta skierowana jest do dzieci i młodzieży których rozwój przebiega nieharmonijnie, u których występuje trudność:

 • w opanowaniu pisania i czytania
 • w wykonywaniu operacji matematycznych
 • w rozumieniu związków przyczynowo – skutkowych
 • w zapamiętywaniu
 • w koordynacji wzrokowo – słuchowej, wzrokowo – ruchowej

A także dla uczniów, których umiejętności wykraczają poza te opanowywane w klasie szkolnej.

Autism & Behavioral Services

Głównym celem diagnozy i terapii jest ocena rozwoju motoryki dużej, motorki małej, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, koordynacja wzrokowo – ruchowa oraz integracji odruchów.

Oferta ta skierowana jest do dzieci i młodzieży u których zauważa się:

 • trudności grafomotoryczne ( np. brak zainteresowania rysowaniem / pisaniem, niechęć do manipulowania masami sensorycznymi)
 • obniżony poziom graficzny pisma (trudności podczas pisania, trudności w zachowaniu proporcji między znakami – literami, pisane litery niekształtne i nieprecyzyjne, wolne tempo pisania)
 • trudności w wykonywaniu czynności manualnych ( np. zapinanie guzików, zapinanie zamka, wiązanie sznurowadeł)
 • obniżone lub podwyższone napięcie mięśniowe w obręczy barkowej i kończyny górnej (np. Nieprawidłowy chwyt przyrządu pisarskiego, zbyt duży / mały nacisk podczas pisania)
 • zachowanie nieprawidłowej postawy podczas działań przy stoliku
 • trudności z koordynacją wzrokowo – ruchową ( np. Trudność podczas rzucania do celu, unikanie zabaw zespołowych)

GRUPOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNE (TUS).

Grupowe zajęcia TUS organizowane są w grupach dostosowanych do potrzeb dzieci / młodzieży.
Podczas zajęć głównym celem jest stworzenie przestrzeni do rozwijania umiejętności komunikacyjnych i społecznych w grupie rówieśniczej.
Każdy program opracowywany jest mając na względzie potrzeby i możliwości każdego uczestnika. Wykorzystujemy naturalną metodę uczenia, a więc modelowanie prawidłowych zachowań.
Propozycja ta skierowana jest do osób które przejawiają trudności między innymi w:

 • nazywaniu, rozumieniu i okazywaniu emocji
 • inicjowaniu i podtrzymywaniu rozmowy, kontaktu z rówieśnikami
 • przyjmowaniu pochwał / krytyki
 • dostosowaniu się do reguł panujących w przedszkolu/szkole
 • radzeniu sobie z porażką
 • pracy w grupie
 • adaptacji do nowych sytuacji